فیروزکوه _ سرپرست جناب آقای مرادپور _تلفن 09122472194