انصار

اجباری شدن رمز دوم يکبار مصرف کارت

 ***  قابل توجه مشتریان گرامی بانک *** با عنايت به الزام بانک مرکزی مبنی بر حذف رمز دوم ایستای کارت ها و اجباری شدن رمز دوم يکبار مصرف کارت (رمز پويا)، از تاريخ 1398/10/15 کليه رمز های دوم...
۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۰